قاصدک

وبسایت اموزشی ایرانینان


منابع درسی برای مطالعه

همه شاخه ها :

تحقیق در عملیات 1
تئوری احتمالات و آمار
طرحریزی واحدهای صنعتی
كنترل موجودی 1
زبان عمومی و تخصصی

آشنایی با تحقیق در عملیات حمدی طه‌ها، تحقیق در عملیات (بازارا)‎، برنامه‌ریزی خطی، دكتر میربهادر قلی آریانژاد . – تئوری احتمالات و كاربرد آن (حل مسائل راسل)،تئوری احتمالات و آمار كاربردی، اخوان نیاكی، آمار ریاضی والپول. - طرحریزی واحدهای صنعتی، آصف وزیری، كتاب طرح‌ریزی واحدهای صنعتی تألیف حسین جعفری انتشارات پردازش برنامه‌ریزی و كنترل موجودی مونت گومری برنامه‌ریزی و كنترل موجودی، فاطمی‌قمی‌. هندبوك مهندسی صنایع و زبان عمومی‌دانشجویان مهندسی و زبان تخصصی دانشجویان مهندسی صنایع. برنامه‌ریزی و كنترل موجودی (رامیان ارشد)

+++

مدیریت سیستم و بهره‌وری

ریاضیات عمومی‌1 و 2
تئوری احتمالات و آمار
زبان عمومی تخصصی
معلومات عمومی مدیریت

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد 1 و2، جرج توماس - تئوری احتمالات و آمار كاربردی دكتر آریا نژاد و آمار توصیفی (مدنی) - كتاب زبان تخصصی برای دانشجویان رشتة مدیریت یا صنایع و هندبوك مهندسی صنایع - مدیریت عمومی‌دكتر سید مهدی الوانی و اصول مدیریت كازمایر ترجمه اصغر زمردیان و مهرواژان.

+++

سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی

تئوری احتمالات و آمار
ریاضیات عمومی‌1 و 2
زبان عمومی و تخصصی
برنامه نویسی كامپیوتر
تحقیق در عملیات

تئوری احتمالات و آمار كاربردی دكتر آریا نژاد و آمار توصیفی (مدنی)- تئوری احتمال (راس)
حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد 1 و 2 جرج توماس.
كتاب زبان تخصصی برای دانشجویان مدیریت و اقتصاد و یا صنایع و هندبوك مهندسی صنایع - كتاب‌‌های مبانی كامپیوتر، الگوریتم، كتاب‌‌های برنامه‌نویسی بزبان بیسیك، پاسكال، C، فرترن (كانون نشر علوم) و كتاب‌‌های كنكور پاسكال و C و فرترن نوشته آقای حمیدرضا مقسمی‌و كتاب مبانی برنامه نویسی كامپیوتر (ویژه رشته صنایع) نوشته‌ مهندس مقسمی - تحقیق در عملیات دكتر مهرگان و بازارا .

+++++++++++++++++++++++++++

منابع مطالعاتی

تحقیق در عملیات: تحقیق در عملیات (بازارا)

آمارو احتمالات مهندسی: مبانی احتمال شلدون راس، آمار ریاضی (والپول)، مبانی آمار (هاشم محلوجی)، حل مسائل شلدون راس

طرح‌ریزی واحدهای صنعتی: كتاب طرح‌ریزی واحدهای صنعتی تألیف حسین جعفری انتشارات پردازش+ كتاب طرحریزی واحدهای صنعتی (آصف وزیری) (اپل)
برنامه‌ریزی و كنترل تولید و موجودی‌‌ها دكتر فاطمی‌قمی (انتشارات امیركبیر) – برنامه‌ریزی كنترل موجودی (پردازش)
هندبوك مهندسی صنایع و زبان تخصصی دانشجویان مهندسی صنایع

زبان تخصصی: كتاب‌‌های زبان تخصصی مهندسی صنایع (سمت)
زبان عمومی: 1- گرامر زبان عمومی كلیه رشته‌های كارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: كانون فرهنگی آموزش. 2- لغت: 504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درك مطلب : TOFEL flash (Reading)، -زبان انگلیسی عمومی 2(درك مطلب)، انتشارات كانون فرهنگی آموزشمنابع مطالعاتی مهندسی صنایع گرایش‌‌های (مدیریت سیستم و بهره‌وری و سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی)


تحقیق در عملیات: تحقیق در عملیات (بازارا)- حمدی‌طه- لیبرمن

آمارو احتمالات مهندسی: مبانی احتمال شلدون راس، آمار ریاضی (والپول)، مبانی آمار (هاشم محلوجی)، حل مسائل شلدون راس- آمار ریاضی (فروند)

مبانی و برنامه‌نویسی كامپیوتر (ویژه رشته مهندسی صنایع) نوشته حمیدرضا مقسمی- كنكور پاسكال نوشته حمیدرضا مقسمی

مدیریت عمومی‌دكتر سیدمهدی الوانی و اصول مدیریت كازمایر- معلومات عمومی رضائیان
هندبوك مهندسی صنایع

زبان تخصصی دانشجویان مدیریت یا صنایع

زبان عمومی: 1- گرامر زبان عمومی كلیه رشته‌های كارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: كانون فرهنگی آموزش. 2- لغت: 504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درك مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی 2(درك مطلب)، انتشارات كانون فرهنگی آموزش

اصول مدیریت كنز ترجمه 4 استاد جلد 1 و 2
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 11:11  توسط تک پسر   |