قاصدک

وبسایت اموزشی ایرانینان

 

 پيشنهامنایع ارشد روانشناسیدي گروه روانشناسي دانشگاه تهران

جهت امتحان كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي وباليني

 

نام درس

نام منبع

متون روانشناسي به زبان انگليسي

 

1.Atkinson , R.l., Atkinson R.C.et al (2000)

Hilgard’s introduction to psychlogy (13th ed).

Forth worth : Harcourt College Publishers.

2. Eysenck , M.(2000) psychlogy : A Student

Hand’s Book. Psychlogy Ltd, Publishers. Uk.

 

آمار و روش تحقيق :

 1-    پايه هاي پژوهشي در علوم رفتاري – دكتري حيدر علي هومن.

2-    روش هاي تحقيق در علوم رفتاري – دكتر زهره سرمد ، دكتر عباس بازرگان و دكتر الهه حجازي

3-    استنباط آماري در پژوهش رفتاري – دكتر حيدر علي هومن.

 

روانشناسي باليني :

 1-    روانشناسي ژنتيك دكتر محمود منصور

2-    روانشناسي ژنتيك 2 دكتر محمود منصور و دكتر پريرخ دادستان

3-    روانشناسي رشد لورا اي برك ترجمه يحيي سيد محمدي

4-    ديدگاه پياژه در گسترة تحول رواني ( عنوان چهارم كتاب )دكتر محمود منصور و دكتر پريرخ دادستان

 

روانشناسي كودكان استثنايي:

1.       Davison ,G.C Neale S.M (2001) Abnormal Psychology (8th .ed) New York : John Wiley and Sons

2.      آسيب شناسي رواني (جلد 1و2) ديويد روزتهان  و مارتين سليگمن ، ترجمه يحيي سيد محمدي

3.       روانشناسي مرضي تحولي (جلد 1و2و3) دكتر پريرخ دادستان

 

روانشناسي فيزيولوژيك وانگيزش و هيجان :

 1.         روانشناسي فيزيولوژيك ( فيزيولوژي رفتار ) نيل كارلسون ، ترجمه اردشير ارضي و همكاران

2.         روانشناسي فيزيولوژيك – دكتر محمد كريم خداپناهي

3.          انگيزش و هيجان – ادوارد موري، ترجمه محمد تقي براهني

4.          انگيزش و هيجان – دكتر محمد كريم خداپناهي

 

علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلام :

 1.      علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلام - دكتر حسن احدي و دكتر شكوه السادات بني جمالي

2.       روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي – دكتر علي اصغر احمدي

1.      علم النفس – دكتر محمود ايرواني و ناصر صبحي

http://www.ravanshenasan.com

 

روانشناسي باليني :

 1.      روانشناسي باليني – جري فيرس و تيموتي ترال ، ترجمه مهرداد فيروز بخت و وحيد عرفاني

2.       روانشناسي باليني – دكتر سعيد شاملو

3.       روانشناسي باليني – دكتر پريرخ دادستان و دكتر محمود منصور

 

روانشناسي عمومي :

 زمينه روانشناسي (جلد 1و2) ريتا اتكيتسون و ريچارد اتكيتسون و ارنست هيلگارد ، ترجمه محمد نقي براهني و همكاران.

 

 

منابع كنكور كارشناسي ارشد سراسري و آزاد

باليني ـ عمومي ـ روان سنجي

دروس مربوط

نام منابع معرفي شده

مؤلف و مترجم

روانشناسي باليني

روانشناسي عمومي

روان سنجي

متون روانشناسي به زبان انگليسي

زبان تخصصي روانشناسي

متون (psychology)

سيد يحيي سيد محمدي (انتشارات ارسباران)

كيانوش هاشميان

2

2

2

آمار و روش تحقيق

آمار

روش تحقيق

روش تحقيق در علوم رفتاري

آمار

دكتر دلاور

دكتر دلاور

سرمد ، حجازي ، بازرگان

حيدر علي هومن

1

1

2

علم النفس

علم النفس

علم النفس

علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي

احدي و بني جمالي

دكتر ايرواني و دكتر صبحي

دكتر احمدي

1

1

0

روانشناسي رشد

روانشناسي رشد

روانشناسي رشد

روانشناسي رشد

روانشناسي رشد

سيد يحيي سيد محمدي (2 جلد)

ژنتيك منصور

پيشگامان رشد

مهشيد ياسايي

2

2

2

روانشناسي مرضي

روانشناسي مرضي

روانشناسي مرضي

روانشناسي مرضي

مرضي تحولي

مرضي

روانشناسي مرضي

ساراسون (2 جلدي) ترجمه نجاريان

دكتر دادستان (3 جلد)

كاپلان (3 جلد)

دكتر دادستان

جزوه دكتر صبحي

حسين آزاد

2

2

1

روانشناسي باليني

روانشناسي باليني

روانشناسي باليني

روانشناسي باليني

پور شريفي و سعيد شاملو

دكتر منصور

حسين آزاد

3

0

0

روان سنجي

اصول روانسنجي و روان آزمايي

سنجش و اندازه گيري

سنجش و اندازه گيري

حسن پاشا شريفي

دكتر سيف

حسين آزاد

0

0

2

آزمونهاي هوش و استعداد

اصول روانسنجي و روان آزمايي

 

حسن پاشا شريفي

0

0

2

روانشناسي عمومي

زمينه روانشناسي (هليگارد)

روانشناسي عمومي

ترجمه براهني و همكاران (2 جلد)

حمزه گنجي

0

2

1

روانشناسي فيزيولوژيك

وانگيزش و هيجان

انگيزش و هيجان

انگيزش و هيجان

روانشناسي فيزيولوژيك

روانشناسي فيزيولوژيك

سيد يحيي سيد محمدي

خداپناهي

خداپناهي

كارلسون

1

1

0

زبان عمومي

504 واژه

word 1100

High School Vocabulary

 

2

2

2

 

كارشناسي ارشد با گرايش روانشناسي، رشته هاي تحصيلي دانشگاههاي آزاد اسلامي

رشته تحصيلي

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

روانشناسي تربيتي

مشاوره وراهنمايي

ضرايب دروس

زبان انگليسي يا فرانسه

2

2

3

روانشناسي تربيتي

2

3

0

آمار و روشهاي تحقيق

2

2

2

سنجش واندازه گيري در تعليم و تربيت

2

0

0

روانشناسي كودكان استثنايي

3

0

0

روانشناسي رشد

2

2

0

روانشناسي عمومي

2

2

0

مباني مشاوره و راهنمايي

0

0

2

روشها و فنون راهنمايي در مشاوره

0

0

3

روانشناسي شخصيت

0

0

2

آموزش و پرورش كودكان استثنايي

3

0

0

نظريه هاي مشاوره و روان درماني

0

0

3

كاربرد آزمونهاي رواني در مشاوره

0

0

2

 

شهرستانهاي محل تحصيل

بيرجند

تهران مركزي

 

تهران ـ علوم و تحقيقات

تهران مركزي

تهران ـ علوم و تحقيقات

رودهن

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم مهر ۱۳۸۷ساعت 14:4  توسط تک پسر   |